Wyprawka
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „WYPRAWKA

SZKOLNA 2015” w kancelarii szkoły są dostępne formularze wniosku o przyznanie pomocy

finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom, „WYPRAWKA SZKOLNA 2015”.

Dofinansowanie podręczników szkolnych w roku bieżącym obejmuje uczniów klas III

 ( uczniowie klasy I, II i IV otrzymają nieodpłatnie podręczniki wraz z  ćwiczeniami)

O pomoc może ubiegać się uczeń, którego dochód netto w rodzinie nie przekracza

kwoty 574 zł netto na jednego członka rodziny.

Wniosek należy złożyć w kancelarii szkolnej terminie ustalonym przez Wójta Gminy

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

• wniosek,

• zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie

wniosku, lub

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku

stałego lub okresowego.

Dokumenty na podstawie których będzie dokonywana wypłata:

• imienny rachunek,

• paragon,

• oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego

programu „Wyprawka szkolna”

Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej:

 

wniosek-wyprawka-szkolna-2015

oświadczenie-wyprawka